Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Adres stowarzyszenia

Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu
ul. Warszawska 9/1
59-900 Zgorzelec

Zarząd GSP

Zarząd Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu:

Logo stowarzyszenia

Logo stowarzyszenia

Wpis w KRS

Dane KRS: GÓRNOŁUŻYCKIE STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY W ZGORZELCU

REGON: 020255888
NIP: 6151953008
KRS: 0000248320

Konto bankowe

ING Bank Śląski
Numer konta: 09 1050 1908 1000 0090 3013 9811

1% dla Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu

Uwaga! 1% dla Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w 2016 r. (za rok podatkowy 2015)
  W dniu 16 grudnia br. została opublikowana lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2015.
Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu znalazło się na tej liście podmiotów uprawnionych. W związku z powyższym składając zeznanie podatkowe wystarczy w odpowiednie rubryki zeznania podatkowego wpisać numer KRS 0000248320 oraz kwotę nie przekraczającą 1% kwoty podatku należnego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Właściwy urząd skarbowy sam przekazuje zadeklarowane kwoty z 1% na konto właściwej organizacji pożytku publicznego (OPP), a podatnik, oprócz wypełnienia rubryk dot. przekazania jednego procentu (dodatkowo może podać dane go identyfikujące lub cel szczegółowy, np. konferencja młodych naukowców), nic więcej nie wykonuje.
Warto dodać, że każda kwota będzie stanowić cenne źródło przychodów naszej organizacji, która dzięki nim będzie mogła realizować działania w ramach pożytku publicznego bardziej profesjonalnie oraz w szerszym zakresie.

Statut Stowarzyszenia

Statut Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu

Jak wstąpić do stowarzyszenia?

Aby wstąpić do Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy należy wypełnić deklarację wstąpienia do GSP.
Deklarację można pobrać tu:
Deklaracja członkowska Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu w formie pdf
Deklaracja członkowska Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu w formie doc

Deklarację po wypełnieniu można złożyć każdemu Członkowi Zarządu albo wysłać na adres stowarzyszenia drogą listową. O decyzji Zarządu zostanie poinformowana osoba, która złożyła deklarację, czy została przyjęta. Deklaracja jest traktowana jako wniosek o przyjęcie do GSP.

Statut Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu tu:    Statut GSP

Statystyka

W chwili obecnej (marzec 2016) stowarzyszenie liczy 97 członków.
Łączna liczba rodzin pszczelich naszych pszczelarzy wynosi 2794

Stoisko handlowe GSP - regulamin

Regulamin korzystania ze stoisk sprzedaży produktów pszczelich organizowanych pod szyldem Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu.

 1. Prawo do wystawiania do sprzedaży produktów pszczelich na stoisku GZP mają wszyscy pszczelarze, członkowie GZP, posiadający zezwolenia Inspekcji Weterynaryjnej na prowadzenie sprzedaży bezpośredniej.
 2. Każdy wystawiający jest zobowiązany do dostarczenia, przed rozpoczęciem sprzedaży, kserokopii zezwolenia na sprzedaż bezpośrednią.
 3. Wystawiać można wyłącznie produkty pochodzące z własnej pasieki.
 4. Dowóz produktów przeznaczonych do sprzedaży oraz odbiór niesprzedanego towaru odbywa się na koszt pszczelarzy wystawiających swoje produkty.
 5. Dostarczenie towaru do sprzedaży jest traktowane jako zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Ceny sprzedaży swoich produktów ustalają sami pszczelarze, jednakże nie mogą się one drastycznie różnić od ogólnie stosowanych.
 7. Na pokrycie kosztów organizacji stoiska będzie pobierana opłata w wysokości 10,00 zł od każdego wystawcy, oraz 10% wartości sprzedanego towaru.
 8. Opłaty, o których mowa w pkt. 6, pobiera bezpośrednio osoba prowadząca sprzedaż.
 9. Rozliczenia pomiędzy dostawcą towaru a osobą prowadzącą sprzedaż odbywa się niezwłocznie po zakończeniu pracy stoiska.
 10. Osobę prowadzącą sprzedaż Zarząd GZP wyznacza spośród chętnych pszczelarzy, członków GZP.
 11. Przy braku chętnych Zarząd GZP może wyznaczyć na prowadzącą sprzedaż osobę nie będącą członkiem GZP. Musi jednak ona posiadać niezbędne wiadomości na temat sprzedawanych produktów.
 12. Prowadzący sprzedaż ma prawo odmówić przyjęcia do sprzedaży produktów których jakość budzi wątpliwości, oraz produktów których opakowanie oraz etykiety nie spełniają obowiązujących norm.
 13. O zamiarze zorganizowania stoiska Zarząd GZP będzie każdorazowo informował pocztą elektroniczną lub telefonicznie wszystkich pszczelarzy posiadających zezwolenia na sprzedaż bezpośrednią. Od reguły tej można odstąpić tylko w przypadku złożenia przez pszczelarza pisemnego oświadczenia o rezygnacji z korzystania ze stoiska.
 14. Organizacja stoiska pod szyldem GZP nie ogranicza prawa do organizacji własnych stoisk sprzedających produkty pszczele przez poszczególnych pszczelarzy, członków GZP.
 15. Tylko stoisko, w którym umożliwiona jest sprzedaż produktów pszczelich wszystkim uprawnionym pszczelarzom, członkom GZP, ma prawo do korzystania ze sprzętu oraz materiałów reklamowych będących własnością GSP.

Nasza biblioteczka

Dzięki uprzejmości czasopisma "Pasieka" nasze Stowarzyszenie posiada kilkanaście pozycji "Biblioteczki pszczelarza z pasją", a mianowicie:

 1. "Dochodowa pasieka" autorstwa Michała Piątka
 2. "Pokonaj warrozę" Pawła Chorbińskiego
 3. "Bzykające hobby" Roberta Synowca
 4. "Współczesna gospodarka pasieczna - rok w pasiece" Sławomira Trzybińskiego
 5. "Współczesna gospodarka pasieczna - organizacja pasieki, produkty pszczele" Sławomira Trzybińskiego
 6. "Choroby i szkodniki pszczół" Sławomira Trzybińskiego
 7. "Wędrujemy na pożytki" Sławomira Trzybińskiego
 8. "Wszystko o pyłku i jego pozyskiwaniu" Sławomira Trzybińskiego
 9. "Gospodarka w ulach styropianowych" Sławomira Trzybińskiego
 10. "Wychów matek pszczelich" Sławomira Trzybińskiego
 11. "Pakiety i odkłady" Sławomira Trzybińskiego
W naszej biblioteczce znajdują się również pozycje wydane przez nasze Stowarzyszenie:
 1. "Nowoczesna gospodarka pasieczna drogą do sukcesu - materiały szkoleniowe Marka Podlewskiego
 2. "Zdrowie pszczół miodnych w XXI wieku - materiały szkoleniowe" Pawła Chorbińskiego
 3. "Gospodarowanie pszczołami - trudności i wyzwania" - materiały szkoleniowe Benedikta Polaczka
 4. "Pszczelarstwo a ochrona pszczół" praca zbiorowa pod redakcją Emila Mariusza Szymańskiego

Wszystkie te pozycje można wypożyczyć u koll. Marka Przybysza. Zachęcamy, zwłaszcza początkujących pszczelarzy, do lektury.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
za rok 2015

Bilans
Informacje ogólne
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
za rok 2016

Bilans
Informacje ogólne
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
za rok 2017

Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
za rok 2018

Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2019

Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie komisji rewizyjnej

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2020

Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie komisji rewizyjnej

Jesteś   gościem