Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Terminarz

Terminarz wydarzeń i ważnych spraw Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu na rok 2018:

1% podatku dla GSP

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały 1% podatku naszemu stowarzyszeniu i zachęcamy do kolejnego przekazywania nam w tej postaci wsparcia. 

Kurs rzeczoznawcy chorób pszczół

W dniach 12-14 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu-Pawłowicach organizowany jest kurs rzeczoznawców chorób pszczół. Zgłoszenia i szczegóły znajdują się na stronie: rzeczoznawca.cba.pl Przed zgłoszeniem się, należy zapoznać się z w/w stroną by usprawnić proces zapisów. Udało mi się zarezerwować po 2 miejsca z powiatów: zgorzeleckiego, bolesławieckiego, Miasto Jelenia Góra, lubański, lwówecki. Zgłoszenia proszę kierować bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za kurs, tj. Pana Kazimierza Czechowskiego. Dane kontaktowe na w/w stronie kursu. Kurs jest darmowy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Emil Szymański, Prezes GSP

Walne Zebranie Członków

Zarząd Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy uchwałą nr 2/2018 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w terminie 25 marca 2018 r. o godzinie 10:00 w Miejskim Domu Seniora, ul. Mickiewicza 13. Jeśli w tym terminie nie będzie wymaganej statutem frekwencji, to drugim terminem, w którym Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest 25 marca 2018 r. o godzinie 11:00. W drugim terminie nie jest wymagana obecność ponad połowy Członków GSP dla ważności podejmowanych uchwał.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2017.

3. Sprawozdanie finansowe Skarbnika GSP za rok 2017.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań za rok 2017 i udzielenia absolutorium dla Zarządu.

7. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2018.

8. Przedstawienie informacji o refundacjach.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie Zebrania.

Sprawozdania finansowe i merytoryczne Zarządu zostaną opublikowane na stronie internetowej przed Walnym Zebraniem Członków. Proszę o zapoznanie się.

Przed Zebraniem w planie jest zorganizowanie „sklepu”. Jeśli się odbędzie, to będzie możliwość sprzedania wosku, kupienia węzy, wymiany wosku na węzę, zakupienia drobnego sprzętu pszczelarskiego, słoików na miód. Informacje na temat sklepu będą aktualizowane na naszej stronie internetowej. Udział potwierdziła firma: Adamek (drobny sprzęt, skup wosku, wymiana na węzę).

Po zebraniu będzie możliwość opłacenia składek członkowskich u Skarbnika.

Bardzo proszę uszanować porządek obrad oraz wszelkie indywidualne/prywatne pytania i sprawy do Członków Zarządu kierować przed lub po rozpoczęciu obrad, a nie w trakcie.

Zapraszam i proszę o niezawodne oraz punktualne przybycie.

W imieniu Zarządu,

Emil Szymański, Prezes GSP

Wpłaty

Od 1 stycznia 2018 roku Skarbnik Pan Marek Przybysz będzie przyjmował do kasy wpłaty wyłącznie składek członkowskich i ewentualnych wpisowych oraz darowizn (czyli przychodów działalności nieodpłatnej pożytku publicznego).
Wszelkie wpłaty na matki, leki, szkolenie (czyli przychody działalności odpłatnej) itd. proszę wpłacać na konto stowarzyszenia.
W przypadku braku konta, wpłat można wykonywać z kont innych osób (np. kogoś z rodziny) albo za pomocą poczty itd.
W takim przypadku proszę w tytule podać imię i nazwisko pszczelarza, którego wpłata dotyczy. Zmiana w przyjmowaniu płatności na konto jest wymuszona przepisami fiskalnymi. Przepraszamy za utrudnienia.
Emil Szymański, Prezes GSP

Leki

Ceny na rok 2018 uległy zmianie i obecnie wynoszą: Apiwarol - 2,05 zł/tabletkę (maksymalnie 5 tabletek na rodzinę pszczelę), 6,03 zł/pasek Biowaru (maksymalnie 2 paski na rodzinę pszczelą). Wpłaty wyłącznie na konto, w opisie proszę zaznaczyć rodzaj leku. W przypadku odpłatności za leki z nie swojego konta, proszę podać imię i nazwisko pszczelarza, którego wpłata dotyczy. Termin wpłat - 15 kwietnia 2018 r.

Matki pszczele

Osoby, które zapisały się na matki pszczele dokonują wpłat wg zamówienia złożonego na jesień (liczba, rodzaj matki i producent):

- Wilde - NU - 25 zł, UN - 75 zł, R bez sprawdzonego czerwienia - 200 zł,

- Bartnik Sądecki - NU - 20 zł, UN - 50 zł,

- Maciejów - NU - 21 zł, UN - 65 zł,

- Gembala - NU - 25 zł, UN (na pasieczysku) - 65 zł,

- Łysoń - UN - 65 zł,

- Gładys, Maciejów - jeszcze nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej o cenach na ten rok

Opis: NU - nieunasienniona, UN - unasienniona, R - reprodukcyjna

W przypadku zmian cen będziemy korygować wpłaty - zwrot nadpłaty razem z refundacją lub dopłata ze strony pszczelarza.

Przypominamy, że bez zgody Prezesa GSP nie wolno zmieniać wielkości zamówienia w górę. Takie faktury bez porozumienia nie będą akceptowane, co może skutkować brakiem refundacji.

Składki członkowskie

Na rok 2018 zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków składki członkowskie wynoszą 40 zł/os + 2 zł/ul. Nowi członkowie (składający deklarację) są dodatkowo zobligowani uchwałą Walnego Zebrania Członków do wpłaty jednorazowego wpisowego w kwocie 50 zł. Osoby składające deklarację po 1 września są zwolnione z opłaty składki członkowskiej za bieżący rok. Zwolnienie jednak nie dotyczy wpisowego.

Darowizny finansowe

Zachęcamy do dobrowolnych wpłat darowizn finansowych na rzecz Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu. Przy wpłatach na konto stowarzyszenia (dane do przelewu w zakładce "stowarzyszenie") można odpisać od dochodu przekazaną darowiznę.
Maksymalnie można odpisać kwotę do wysokości 6% dochodu w danym roku finansowym (darowizny wpłacone w 2018 r. odlicza się od podatku za rok 2018 czyli rozliczając się w 2019).
Tytuł do przelewu: darowizna na cele statutowe związane z ochroną środowiska. Dowód wpłaty najlepiej zachować, gdyż urząd skarbowy może poprosić o udokumentowanie wpłaty.
  Prezes GSP
Emil Szymański

V PSZCZELARSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

W imieniu Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu OPP oraz Stowarzyszenia Natura i Człowiek zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w V Pszczelarskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się w dniach 6-8 kwietnia 2018 r. w Zgorzelcu

Cel konferencji: wymiana wiedzy, doświadczeń i integracja środowiska młodych naukowców jako determinanta skuteczniejszej ochrony pszczoły miodnej oraz innych owadów zapylających.

Tematyka konferencji:
• biologia, chów i hodowla pszczół miodnych i innych owadów zapylających,
• ochrona i ekologia pszczołowatych,
• wpływ pszczół na rolnictwo oraz przemysł spożywczy,
• historia pszczelarstwa i pszczelnictwa,
• bazy pożytkowe oraz projektowanie ogrodów przyjaznych pszczołowatym,
• ekonomika pszczelarstwa, finanse i rachunkowość gospodarstw pasiecznych,
• marketing, zarządzanie, logistyka i prawo w branży pszczelarskiej,
• wykorzystanie produktów pszczelich w przemyśle i usługach,
• współczesne zagrożenia dla owadów zapylających (np. chemizacja rolnictwa, pozostałości środków ochrony roślin w glebie, nektarze, pyłku lub płodach rolnych)
• rola i realizacja zadań organizacji pszczelarskich itp.
• a także wszelkie inne pomysły, związane z owadami zapylającymi lub pszczelarstwem.

W ramach uiszczonej opłaty konferencyjnej zapewniamy:
• przyjazną atmosferę do wymiany własnych poglądów oraz wyników badań,
• materiały konferencyjne,
• nagrody za najlepsze wystąpienia, postery oraz niespodziankę dla prelegentów,
• wyżywienie,
• wydanie monografii (najlepsze artykuły zyskują szansę na przedruk w Czasopiśmie „Pasieka” – autorzy takich tekstów otrzymają honorarium),
• certyfikat udziału w konferencji.

Terminy:
• przyjmowanie zgłoszeń`       – 28 lutego 2018 r.
• przyjmowanie wpłat       – 16 marca 2018 r.
• ogłoszenie programu konferencji      – 25 marca 2018 r.
• dostarczenie artykułu       – 30 maja 2018 r.
• wydanie publikacji       – listopad 2018 r.

Wpisowe:
• czynny udział z wystąpieniem lub posterem lub bierny (z/bez publikacji): 175 zł/os.

UWAGA! Opłata konferencyjna nie podlega negocjacji, a także zwrotowi w razie rezygnacji, odrzucenia artykułu lub nieprzesłania go w terminie. Decyzję o ostatecznym zakwalifikowaniu artykułu do druku podejmuje redaktor naukowy po zapoznaniu się z recenzją.

UWAGA! Udział w konferencji osób w roli wolnych słuchaczy jest bezpłatny. Organizator zapewnia, oprócz dawki wiedzy, udział w przerwach kawowych i drobnym poczęstunku. Wolni słuchacze nie dokonują rejestracji na konferencję.
Zapraszamy serdecznie do odwiedzin.

Szczegółowe informacje: http://www.pszczelarstwo.zgorzelec.pl/ lub http://naturaiczlowiek.org/
Zapraszamy na stronę wydarzenia: www.facebook.com/events/186126171958937/
Kontakt mailowy: konferencjapszczoly@gmail.com

Konferencja dofinansowana ze środków 1% podatku przekazanego Górnołużyckiemu Stowarzyszeniu Pszczelarzy w Zgorzelcu Organizacji Pożytku Publicznego

Załączniki:

Zaproszenie na V KMN
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Wymogi edytorskie.

Ubezpieczenia pasiek

Pasieki członków GSP opłacających w terminie (do 31 marca) składki członkowskie ubezpieczane są w ramach OC z funduszy naszego stowarzyszenia.
Koleżanki i koledzy zainteresowani dodatkowymi ubezpieczeniami opłacanymi w własnym zakresie proszeni są o zapoznanie się z załącznikami (tak to wyglądało w 2017, jeszcze nie ma oferty na 2018 z firmy ubezpieczeniowej):
TUW DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA TUW 2017-1.doc
ogolne_warunki_ubezpieczenia_dla_gospo darstw_rolnych_bezpieczna_zagroda_obowiazujace_od_15_lipca_2015_r-1.pdf
Aneks Bezpieczna Zagroda WU-06.04.03 A4-1.pdf

Prośba o pomoc w odtworzeniu pasieki

Niedawno, naszemu nowemu koledze, ukradziono dwanaście zasiedlonych pszczołami uli. Dzięki informacją przekazywanym przez wielu zbulwersowanych tym podłym czynem informatorów, udało się odnaleźć i odzyskać wszystkie ule. Niestety w większości były już puste, bez pszczół. Dla zaczynającego swoją przygodę z pszczołami kolegi jest to wielka strata. Zwracamy się z prośbą do pszczelarzy o pomoc w odtworzeniu pasieki. Wszystkim, którzy mogliby podarować poszkodowanemu pszczelarzowi roje, bylibyśmy wdzięczni za pomoc. Podajemy numer telefonu pod którym nasz kolega będzie czekał na informacje: 608 163 033.

Porajów - kradzież uli

W dniu 25 kwietnia 2016r. zginęło 10 wielkopolskich i jeden warszawski poszerzany. Ule ukradziono w Porajowie, z pasieki Woźnickiego Mariana.
Prosimy kolegów pszczelarzy o czujność i obserwacje otoczenia, czy nie pojawiły się nagle po sąsiedzku nowe ule.
Zdjęcia skradzionych uli podobnych do skradzionych tu:..

Dodano 7 maja 2016r.
Informujemy, że odnalezione zostały, skradzione w dniu 25 kwietnia w Porajowie, ule. Dzięki nagłośnieniu faktu kradzieży, do poszkodowanego pszczelarza, docierało wiele informacji, które doprowadziły do odnalezienia i odzyskania uli. Wszystkim, którzy starali się pomóc w ich odzyskaniu, serdecznie dziękujemy.
To zdarzenie dowodzi, że działając wspólnie jesteśmy w stanie obronić się przed wandalami i złodziejami niszczącymi nasze pasieki. Mamy nadzieję, że sprawcy tego haniebnego czynu zostaną wkrótce przykładnie ukarani.

Nasza biblioteczka

Dzięki uprzejmości czasopisma "Pasieka" nasze Stowarzyszenie posiada kilkanaście pozycji "Biblioteczki pszczelarza z pasją", a mianowicie:   ......pełen wykaz tu: Nasza bibioteczka

Uwaga! 1% dla Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy

Uwaga! 1% dla Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w 2018 r. (za rok podatkowy 2017)
W grudnia 2017 została opublikowana lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2017.
Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu znalazło się na tej liście podmiotów uprawnionych. W związku z powyższym składając zeznanie podatkowe wystarczy w odpowiednie rubryki zeznania podatkowego wpisać numer KRS 0000248320 oraz kwotę nie przekraczającą 1% kwoty podatku należnego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Właściwy urząd skarbowy sam przekazuje zadeklarowane kwoty z 1% na konto właściwej organizacji pożytku publicznego (OPP), a podatnik, oprócz wypełnienia rubryk dot. przekazania jednego procentu (dodatkowo może podać dane go identyfikujące lub cel szczegółowy, np. konferencja młodych naukowców), nic więcej nie wykonuje.
Warto dodać, że każda kwota będzie stanowić cenne źródło przychodów naszej organizacji, która dzięki nim będzie mogła realizować działania w ramach pożytku publicznego bardziej profesjonalnie oraz w szerszym zakresie.

Rolniku, nie zabijaj nas

Logo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Mamy zaszczyt zaprezentować nowe logo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, na którym ul nawiązujące do tradycyjnej (charakterystycznej) zabudowy Górnych Łużyc tzn. domów przysłupowych.
Dachówka na domku pszczół nawiązuje do budowy komórek woskowych. Podkreślona jest również rola kwiatów w życiu pszczół.
Projekt logo wykonała w głównej mierze artystka, pani Wioletta Kotwicka (szkic ula), której składamy szczególne podziękowania za trud włożony w opracowanie najważniejszej części logo.
Pozostałe elementy, tzn. napis, kolorystykę obrazu i tła wykonał Emil Szymański (członek stowarzyszenia).

Emil Szymański

Stoisko handlowe GSP

Koledzy Pszczelarze, członkowie Górnołużykiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zarząd Stowarzyszenia kierując się chęcią ułatwienia sprzedaży pozyskiwanych w Waszych pasiekach produktów pszczelich, jak również koniecznością promowania naszego Stowarzyszenia wśród lokalnej społeczności postanowił podjąć się organizacji firmowego stoiska z produktami pszczelimi.
Stoisko organizowane byłoby w trakcie trwania różnego rodzaju imprez i świąt na terenie działania naszego województwa.
W załączeniu przesyłamy regulamin korzystania z organizowanych przez nas stoisk sprzedaży

Prezes GSP, Marek Przybysz

Matki refundowane przez KOWR

Matki muszą być zamówione (i zakupione) w pasiekach prowadzących księgi i rejestry dla linii hodowlanych. Wykazy można znaleźć na stronie KCHZ pod adresem: Wykazy lini hodowlanych pszczół, 

Matki z innych pasiek nie podlegają refundacji!
Płatność za matki dokonuje GSP, natomiast koszty przesyłki są pokrywane przez pszczelarza indywidualnie, termin odbioru i sposób pszczelarz sam ustala z producentem.
GSP zbiera pieniądze na zakup matek i płaci przelewem za zakup matek danemu producentowi.

Nasz facebook

Kolega Emil Szymański założył funpage naszego stowarzyszenia na portalu Facebook.
adres: http://www.facebook.com/pszczelarze.zgorzelec
Zapraszamy do odwiedzin.

GSP w Zgorzelcu wznowiło działalność

Informacja ze strony www.powiatzgorzelecki.pl

Po kilkuletniej przerwie Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu wznowiło swoją działalność.......

Czytaj dalej......

Jesteś   gościem