Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Terminarz

Terminarz wydarzeń i ważnych spraw Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu na rok 2019:

Ochrona pszczół na terenie województwa dolnośląskiego III - przyjmowanie zgłoszeń

Prezes GSP ogłasza nabór zgłoszeń dla beneficjentów końcowych spłeniających warunki Programu Ochrony Pszczół oraz Regulaminu uczestnictwa ... w ramach "Programu ...". Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w terminie do 30 czerwca br. lub zamknięcia naboru (decyduje data wpływu, a nie wysłania) dostarczając do Prezesa GSP Emila Szymańskiego, Wiceprezesa GSP Aleksandra Zienkiewicza lub Skarbnika GSP Marka Przybysza.

UWAGA! Nabór dotyczy tego samego sezonu co "Ochrona pszczół... II" czyli roku 2019, więc osoby, które złożyły we wcześniejszym naborze na sezon 2019 muszą pamiętać o limitach w Programie oraz ogólnym limicie przyjętym przez GSP.

UWAGA! Wniosek zostanie złożony pod warunkiem, że minimum 5 osób zgłosi chęć udziału w Programie.

Poniżej znajdują się informacje dot. Programu Ochrony Pszczół finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ważne dokumenty:

- Zasadami Programu Ochrony Pszczół uchwalonymi przez WFOŚiGW we Wrocławiu,

Regulaminem uczestnictwa w projektach realizowanych przez Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu w ramach „Programu dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu  zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie woj. dolnośląskiego”,

Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

- Wypełniony druk zapotrzebowania na określony asortyment/zadanie (każdy zgłaszający),

- Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (każdy zgłaszający),

- Oświadczenie o liczbie rodzin pszczelich (dot. osób/pszczelarzy zgłaszających chęć zakupu sprzętu, pszczół, innych środków i materiałów, kłód),

- Oświadczenie o zastosowaniu norm dla nasadzeń (tylko dot. bazy pożytkowej/nasadzeń/siewu),

- Oświadczenie o podleganiu/niepodleganiu pod Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (każdy zgłaszjący).

- Potwierdzenie władania gruntem (wypis z rejestru gruntów, kopia umowy dzierżawy, kopia umowy użyczenia, pisemna zgoda właściciela gruntu; kopie proszę potwierdzić za zgodność z oryginałem; dot. tylko bazy pożytkowej)

- Zaświadczenie (aktualny oryginał) PLW o wpisie do Rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół wraz z nadanym nr WET (dot. pszczelarzy zgłaszających chęć zakupu: sprzętu, pszczół, innych środków i materiałów, kłód)

- Zaświadczenie (aktualny oryginał) lekarza WET o zdrowotności pszczół oferenta pszczół (dot. pszczelarzy zgłaszających chęć zakupu odkładów i rodzin pszczelich)

- Zaświadczenie (aktualny oryginał) KOWR lub PLW o wpisie do Rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół wraz z nadanym nr WET oferenta pszczół (dot. pszczelarzy zgłaszających chęć zakupu rodzin i odkładów pszczelich)

- Potwierdzenie pochodzenia matek (dot. pszczelarzy zgłaszających chęć zakupu odkładów i rodzin pszczelich)

- Oświadczenie o nr konta lub braku konta (każdy zgłaszający),

Oświadczenie dla osób niezrzeszonych w GSP – osoby spoza GSP,

-Oświadczenie o otrzymywaniu lub nie pomocy de minimis w rolnictwie,

- Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku i 2 latach poprzedzających (dot. osób posiadających status rolnika; przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą dot. przedmiotowego wsparcia) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w/w okresie,
- Formularz dot. informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis (dot. osób posiadających status rolnika; przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą dot. przedmiotowego wsparcia), wzór formularza do pobrania dla rolników: 

Koszty udziału względem GSP:
1. Przed podpisaniem umowy między GSP a WFOŚiGW we Wrocławiu
- koszty opracowania wniosku - 50 zł/zgłoszenie - płatne na konto GSP, tytuł przelewu: koszty obsługi projektu Ochrona pszczół w województwie dolnośląskim II
2. Koszty udziału po podpisaniu umowy między GSP a WFOŚiGW we Wrocławiu i płatne dopiero po tym fakcie, to m.in.:
- koszty sporządzenia protokołu odbioru zadania czyli koszty dojazdu do beneficjenta końcowego- 0,80 zł/km (km liczone w obie strony) (raczej tylko dotyczy bazy pożytkowej)
- koszty rozliczenia - 50 zł/beneficjenta końcowego - płatne na konto GSP, tytuł przelewu: koszty obsługi projektu Ochrona pszczół w województwie dolnośląskim II
- inne indywidualne koszty powstałe z winy beneficjenta końcowego

Uwaga! Opłaty nie są zwracane, a stowaryszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Opłaty służą wyłącznie pokryciu części kosztów obsługi projektu.

Uwaga! Proszę pamiętać, że beneficjent końcowy jest zobowiązany do stosowania określonych zasad wyboru oferenta (np. rozpoznanie rynku, oferty producentów - min. 3 szt.) i sporządzenie protokołu z wyboru oferty.
Przykładowy wzór protokołu oferty można pobrać tutaj.

Uwaga! Przypominamy, że pszczelarze uczestniczący w Programie (w zakresie adresowanym dla nich) na każdym etapie jego trwania muszą spełniać podstawowy warunek: posiadania od 5 do 80 rodzin pszczelich. W trakcie trwania ani zakończenia realizacji zadań nie można przekraczać tego warunku. Szczególnie proszę zwrócić na to uwagę przy zakupie rodzin/odkładów/matek pszczelich, których zakup po dodaniu stanu rodzin, może spowodować przekroczenie limitu i co za tym idzie utratę możliwości refundacji zakupu.

Uwaga! W przypadku paszy przyjmuje się limit 14-15 kg/rodzinę i dot. stanu rodzin określonych na oświadczeniu i zgłoszonych do zakupu w ramach programu.
Analogicznie limit na węzę wynosi 1,5 kg węzy/rodzinę na taką sumę rodzin.

Więcej szczegółów na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/ochrona-pszczol/w_418,cel-programu

Uwaga! 1% dla Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy

Uwaga! 1% dla Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w 2019 r. (za rok podatkowy 2018)
W grudniu 2018 została opublikowana lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2018.
Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu znalazło się na tej liście podmiotów uprawnionych. W związku z powyższym składając zeznanie podatkowe wystarczy w odpowiednie rubryki zeznania podatkowego wpisać numer KRS 0000248320 oraz kwotę nie przekraczającą 1% kwoty podatku należnego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Właściwy urząd skarbowy sam przekazuje zadeklarowane kwoty z 1% na konto właściwej organizacji pożytku publicznego (OPP), a podatnik, oprócz wypełnienia rubryk dot. przekazania jednego procentu (dodatkowo może podać dane go identyfikujące lub cel szczegółowy, np. konferencja młodych naukowców), nic więcej nie wykonuje.
Warto dodać, że każda kwota będzie stanowić cenne źródło przychodów naszej organizacji, która dzięki nim będzie mogła realizować działania w ramach pożytku publicznego bardziej profesjonalnie oraz w szerszym zakresie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały 1% podatku naszemu stowarzyszeniu w poprzednich latach i zachęcamy do kolejnego przekazywania nam w tej postaci wsparcia. 

Wpłaty na leki na warrozę

Cena leków:

- Apiwarol - 2,05 zł/tabletkę, maksymalnie 5 tabletek na rodzinę pszczelą,

- Biowar - 6,03 zł/pasiek, maksymalnie 2 paski na rodzinę pszczelą.

W przypadku Biowaru konieczny jest zakup całych opakowań.

Termin wpłat na leki to 10 kwietnia ze względu na planowaną podwyżkę w maju producenta leków. Z tego względu w przypadku nieterminowej wpłaty, może być ona zwrócona bez realizacji zakupu dla danego pszczelarza. 

Wpłaty na matki pszczele

W zależności od producenta, którego pszczelarz wskazał w zapotrzebowaniu złożonym wiosną 2018 r. ceny za sztukę matki kształtują się odpowiednio:

Maria Wilde: matka NU - 25 zł, matka UN czerwiąca - 75 zł, matka R bez spraw. cz. - 200 zł (dzwonią wcześniej ustalając termin wysyłki) / zamówienie zostało złożone i potwierdzone

Bartnik Sądecki: matka NU - 20 zł, matka UN ze sprawdz. czerw. - 60 zł / zamówienie zostało złożone i potwierdzone

Pasieka Zarodowa w Maciejowie: matka UN bez spr. czerwienia - 45 zł / zamówienie zostało złożone i potwierdzone

Pasieka w Kocierzowych (p. Korpysa): matka NU - 21,60 zł (cena z zeszłego roku, nie odpowiedział na maila co do potwierdzenia zamówienia, ani nie przesłał aktualnej oferty)

Tomasz Strzyż: matka NU - 16 zł, matka UN naturalnie czerwiąca - 50 zł / zamówienie zostało złożone i potwierdzone

Krzysztof Loc: matka NU - 30 zł, matka UN sztucznie bez spr. czerwienia - 60 zł (należy dwa tygodnie przed realizacją zadzownić i ustalić warunki dostawy do producenta pod nr tel. 256436157, 603767045) / zamówienie zostało złożone i potwierdzone

Wpłat za matki należy dokonać na wyłącznie na konto stowarzyszenia, gdyż to stowarzyszenie jest przez KOWR zobowiązane do zapłacenia za faktury za matki. Natomiast koszty przesyłki pokrywają sami pszczelarze bezpośrednio płacąc producentowi matek.

UWAGA! Pytanie: "kiedy będą matki?", niestety, ale odpowiedź brzmi: "stowarzyszenie nie jest producentem", ponieważ przy kilkudziesięciu pszczelarzach oraz wielu różnych producentach, nie jesteśmy wstanie wiedzieć kto dostanie matki i w jakim terminie. Każdy pszczelarz powinien sam dogadać się z producentem co do terminu realizacji zamówienia. Podać swoje dane oraz dane stowarzyszenia, że takie zamówienie zostało złożone. W przypadku braku zamówienia (jeśli tak będzie twierdził producent) lub konieczności potwierdzenia, proszę przekazać adres mailowy do prezesa GSP: emil_szymanski@poczta.onet.pl celem wyjaśnienia sprawy.

UWAGA! Termin wpłat to 15 kwietnia. W przypadku braku wpłaty, zamówienie może zostać anulowane przez stowarzyszenie i w przypadku wolnej kwoty refundacji będą mogły z niego skorzystać inne osoby.

Realizacja zadania "Ochrona pszczół
na terenie województwa dolnośląskiego"

W dniu 26 lutego 2019 r. została zawarta umowa dotacji nr 014/D/OP/JG/2019 na realizację zadania "Ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego" pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnje we Wrocławiu a Gónołużyckim Stowarzyszeniem Pszczelarzy w Zgorzelcu w ramach "Programu Ochrony Pszczół". Wartość całkowitego kosztu realizacji zadania wynosi 36.132,17 zł, w tym koszt kwalifikowany to 34.632,83 zł. Wysokość planowanej dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych ma wynieść 25.974,62 zł. Realizację zadania zaplanowano w okresie 26.02-30.05.2019 r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Więcej szczegółów dotyczących Programu Ochrony Pszczół znajduje się na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu: www.wfosigw.wroclaw.pl.

Zostań Patronem naszej działalności! To banalnie proste!

Jesteś pszczelarzem, miłośnikiem owadów zapylających, lubisz przyrodę albo miód? Chcesz by ktoś podejmował się działań na rzecz rozwoju pszczelarstwa, dbał o owady zapylające i troszczył o bazę pokarmową (pożytkową) dla pszczół miodnych? Ta propozycja jest dla Ciebie! Nie musisz być naszym członkiem! Ale jeśli jesteś, to chyba nie wypada nie zadbać o los własnej organizacji i o to, żeby działo się więcej?! No właśnie! Zacznijmy wspólną przygodę wśród pięknych kwiatów, pełnych nektarów i pięknie bzyczących owadów zapylających!

Co należy zrobić aby z nami rozwijać dalej stowarzyszenie i działać na rzecz pszczółek 🐝🐝🐝 bardziej profesjonalnie, coraz szerzej i więcej?! Wystarczy proste w wykonaniu wsparcie - a mianowicie wykonanie zlecenia przelewu cyklicznego z własnego konta na konto Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu, organizacji pożytku publicznego. Niech to będzie drobna kwota, ale stała! To bardzo ważne. Może to być 1 zł, 5 zł, 10 zł albo ile uznasz za stosowne, raz na miesiąc, kwartał, półrocze. Wszystko zależy od tego jak bardzo chcesz się zaangażować w naszą działalność. Ważny jest sam fakt, że docenisz działalność i będziesz naszym sympatykiem, mecenasem i patronem, a nie sama kwota. Zauważ, że dużo więcej pieniędzy w życiu każdy z nas wydaje niepotrzebnie, marnując na coś czego nie lubimy, nie jest potrzebne albo zwyczajnie nie smakuje. Tu masz okazję i czas na podjęcie decyzji, nie kupujesz niczego, jesteś PATRONEM, osobą ważną, która czyni dobro! Zmienia z nami pszczelarstwo dnia dzisiejszego i jutrzejszego, tworzy nowe standardy, wyłamuje się ze sztywnych ram organizacyjnego braku otwartości na głos osób z zewnątrz.

Jako naszego Patrona zachęcamy do kontaktu na maila: konferencjapszczoly@gmail.com (klauzula RODO jest na naszej stronie, prosimy zapoznaj się). Podziel się z nami swoimi przemyśleniami, Twoje propozycje postaramy się przedyskutować na Zarządzie i na zebraniach. A może mamy już w planach takie działanie? Sprawdź nas, bo takiej drugiej organizacji pszczelarskiej w Polsce nie znajdziesz! 

Jeszcze ważne wyjaśnie... dlaczego cykliczne przelewy? Bo wtedy łatwiej będzie skonstruować budżet, uwzględnić przychody i móc zaplanować dodatkowe aktywności! 🐝🐝🐝 I to wszystko dzięki Tobie! Prezes GSP jako pierwszy ustawił comiesięcznie przelew na 16 stycznia! Zaplanuj swój!

Wpisując tytuł przelewu: "darowizna na cele statutowe związane z ochroną środowiska" masz możliwość później odpisać je od dochodu i częściowo "odzyskać" środki finansowe w zwrocie podatku! 🐝🐝🐝

No i na koniec dane do przelewu (bo o mały włos bymśmy zapomnieli hahaha😅):
Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy
ul. Warszawska 9/1
59-900 Zgorzelec
Nr konta: 09 1050 1908 1000 0090 3013 9811

Za wsparcie w imieniu wszystkich 🐝🐝🐝 (miodnych i dzikich) serdecznie dziękujemy  i liczymy na Ciebie!

Zwolnienie z opłat dla aktywnych

Zarząd GSP na posiedzeniu w dniu 13 listopada podjął uchwałę zwalniającą z opłat w ramach działalności odpłatnej osoby świadczące pracę lub pracę wolontariacką na rzecz stowarzyszenia. Zwolnienie dotyczy tylko projektu, w którym udzielana jest pomoc w postaci pracy. Zwolnienie nie dotyczy opłat, na podstawie których wypłacana jest później refundacja (np. zakup leków czy pszczół w ramach mechanizmu "Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich"). Zarząd do uznawania zwolnień upoważnił Prezesa GSP. Koszty opłat za osoby zwolnione pokrywane będą z majątku własnego stowarzyszenia. Zwolnienie ma za zadanie zachęcić do wspierania działalności Zarządu.

Zaproszenie do współpracy z Zarządem GSP

Zarząd GSP zaprasza osoby chcące podejmować się pracy na rzecz stowarzyszenia i/lub owadów zapylających do współpracy. W efekcie podejmowania się różnych pomysłów czy prac na rzecz stowarzyszenia, po pozytywnej ocenie kandydata możliwe jest włączenie aktywnego Członka GSP do Zarządu GSP osób (po rezygnacji z funkcji jednego z obecnych członków) jeszcze w trakcie obecnej kadencji (pozostało jeszcze ok. 2,5 roku). Propozycja ma za zadanie wprowadzanie zmian w zakresie prac Zarządu, w tym odmłodzenie, profesjonalizację działań Zarządu oraz wykreowanie następców. Głównie oczekujemy na zgłoszenia od osób młodych, ambitnych, wykształconych, ze zdolnościami organizacyjnymi i potrafiącymi pracować w zespole, jak również samodzielnie. W trakcie trwania kadecji, bez wykonywania wyborów możliwa jest zmiana 50% składu Zarządu w oparciu o zasadę dookoptywania (tzn. sam zarząd może włączyć w swój skład nowego człona w celu uzupełnienia wolnego miejsca).

VI Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców

W imieniu Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu OPP oraz Stowarzyszenia Natura i Człowiek zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w VI Pszczelarskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Zgorzelcu

Cel konferencji: wymiana wiedzy, doświadczeń i integracja środowiska młodych naukowców jako determinanta skuteczniejszej ochrony pszczoły miodnej oraz innych owadów zapylających.

Tematyka konferencji:

W ramach uiszczonej opłaty konferencyjnej zapewniamy:

Terminy:

Wpisowe:

UWAGA! Opłata konferencyjna nie podlega negocjacji, a także zwrotowi w razie rezygnacji, odrzucenia artykułu lub nieprzesłania go w terminie. Decyzję o ostatecznym zakwalifikowaniu artykułu do druku podejmuje redaktor naukowy po zapoznaniu się z recenzją.

UWAGA! Udział w konferencji osób w roli wolnych słuchaczy jest bezpłatny. Organizator zapewnia, oprócz dawki wiedzy, udział w przerwach kawowych i drobnym poczęstunku. Wolni słuchacze nie dokonują rejestracji na konferencję. Zapraszamy serdecznie do odwiedzin.

Zapraszamy na stronę wydarzenia: https://www.facebook.com/events/485802358577611/

Kontakt mailowy: konferencjapszczoly@gmail.com

Konferencja dofinansowana ze środków 1% podatku przekazanego

Górnołużyckiemu Stowarzyszeniu Pszczelarzy w Zgorzelcu Organizacji Pożytku Publicznego

Załączniki:
Zaproszenie na VI PKMN
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Wymogi edytorskie

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Pomoc dotyczy rolników, domowników i małżonków rolników w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczego handlu detalicznego. Wnioski składa się indywidualnie (samodzielnie) do ARiMR. 

Więcej szczegółów na stronie: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html?fbclid=IwAR1avtG9wg5kHdvfErRb-gRcIpF85pxNklmeqI-RMVo4dqrU2EzBKNnKoTw  

Konferencja hodowców matek - Goerlitz

W dniu 20.10.2018 roku w Görlitz (Zgorzelcu), odbyło się polsko-niemieckie spotkanie - konferencja hodowców matek pszczelich i pszczelarzy z obu krajów, zorganizowane w ramach projektu SmartBees.
Zarząd GSP dziękuje pszczelarzom, którzy wzięli udział w konferencji, reprezentując lokalne środowisko pszczelarzy rejonu jeleniogórskiego.

Wpłaty

Od 1 stycznia 2018 roku Skarbnik Pan Marek Przybysz będzie przyjmował do kasy wyłącznie wpłaty składek członkowskich i wpisowych oraz ewentualnych darowizn (czyli przychodów działalności nieodpłatnej pożytku publicznego).
Wszelkie wpłaty na matki, leki, szkolenie (czyli przychody działalności odpłatnej) itd. proszę wpłacać na konto stowarzyszenia.
W przypadku braku konta, wpłat można wykonywać z kont innych osób (np. kogoś z rodziny) albo za pomocą poczty itd.
W takim przypadku proszę w tytule podać imię i nazwisko pszczelarza, którego wpłata dotyczy. Zmiana w przyjmowaniu płatności na konto jest wymuszona przepisami fiskalnymi. Przepraszamy za utrudnienia.
Emil Szymański, Prezes GSP

Składki członkowskie

Na rok 2019 zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków (z października 2017 roku) składki członkowskie wynoszą 40 zł/os + 2 zł/ul. Nowi członkowie (składający deklarację) są dodatkowo zobligowani uchwałą Walnego Zebrania Członków do wpłaty jednorazowego wpisowego w kwocie 50 zł. Osoby składające deklarację po 1 września są zwolnione z opłaty składki członkowskiej za bieżący rok. Zwolnienie jednak nie dotyczy wpisowego. Wpisowe i składki członkowskie nie są zwracane.

Darowizny finansowe

Zachęcamy do dobrowolnych wpłat darowizn finansowych na rzecz Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu. Przy wpłatach na konto stowarzyszenia (dane do przelewu w zakładce "stowarzyszenie") można odpisać od dochodu przekazaną darowiznę.
Maksymalnie można odpisać kwotę do wysokości 6% dochodu w danym roku finansowym (darowizny wpłacone w 2018 r. odlicza się od podatku za rok 2018 czyli rozliczając się w 2019).
Tytuł do przelewu: darowizna na cele statutowe związane z ochroną środowiska. Dowód wpłaty najlepiej zachować, gdyż urząd skarbowy może poprosić o udokumentowanie wpłaty.
  Prezes GSP
Emil Szymański

Ubezpieczenia pasiek

Pasieki członków GSP opłacających w terminie (do 31 marca) składki członkowskie ubezpieczane są w ramach OC z funduszy naszego stowarzyszenia.
Koleżanki i koledzy zainteresowani dodatkowymi ubezpieczeniami opłacanymi w własnym zakresie proszeni są o zapoznanie się z załącznikami (tak to wyglądało w 2017, jeszcze nie ma oferty na 2018 z firmy ubezpieczeniowej):
TUW DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA TUW 2017-1.doc
ogolne_warunki_ubezpieczenia_dla_gospo darstw_rolnych_bezpieczna_zagroda_obowiazujace_od_15_lipca_2015_r-1.pdf
Aneks Bezpieczna Zagroda WU-06.04.03 A4-1.pdf

Rolniku, nie zabijaj nas

Logo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Mamy zaszczyt zaprezentować nowe logo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, na którym ul nawiązujące do tradycyjnej (charakterystycznej) zabudowy Górnych Łużyc tzn. domów przysłupowych.
Dachówka na domku pszczół nawiązuje do budowy komórek woskowych. Podkreślona jest również rola kwiatów w życiu pszczół.
Projekt logo wykonała w głównej mierze artystka, pani Wioletta Kotwicka (szkic ula), której składamy szczególne podziękowania za trud włożony w opracowanie najważniejszej części logo.
Pozostałe elementy, tzn. napis, kolorystykę obrazu i tła wykonał Emil Szymański (członek stowarzyszenia).

Stoisko handlowe GSP

Koledzy Pszczelarze, członkowie Górnołużykiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zarząd Stowarzyszenia kierując się chęcią ułatwienia sprzedaży pozyskiwanych w Waszych pasiekach produktów pszczelich, jak również koniecznością promowania naszego Stowarzyszenia wśród lokalnej społeczności postanowił podjąć się organizacji firmowego stoiska z produktami pszczelimi.
Stoisko organizowane byłoby w trakcie trwania różnego rodzaju imprez i świąt na terenie działania naszego województwa.
W załączeniu przesyłamy regulamin korzystania z organizowanych przez nas stoisk sprzedaży

Prezes GSP, Marek Przybysz

Matki refundowane przez KOWR

Matki muszą być zamówione (i zakupione) w pasiekach prowadzących księgi i rejestry dla linii hodowlanych. Wykazy można znaleźć na stronie KCHZ pod adresem: Wykazy lini hodowlanych pszczół, 

Matki z innych pasiek nie podlegają refundacji!
Płatność za matki dokonuje GSP, natomiast koszty przesyłki są pokrywane przez pszczelarza indywidualnie, termin odbioru i sposób pszczelarz sam ustala z producentem.
GSP zbiera pieniądze na zakup matek i płaci przelewem za zakup matek danemu producentowi.

Kurs zawodowy - robotnik, technik pszczalarz

Z informacji, jakie GSP otrzymało, firma CDS Lider nie zorganizuje póki co kursu ze względu na zbyt małą liczbę złożonych deklaracji. Na spotkaniu mowa była, że kilkanaście wystarczy, a przy styczniowym kontakcie z firmą poinformowano członka zarządu Marka Kulika, że minimum to 25 osób.

Nasz facebook

Kolega Emil Szymański założył funpage naszego stowarzyszenia na portalu Facebook.
adres: http://www.facebook.com/pszczelarze.zgorzelec
Zapraszamy do odwiedzin.

GSP w Zgorzelcu wznowiło działalność

Po kilkuletniej przerwie Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu wznowiło swoją działalność we wrześniu 2012 r.

Jesteś   gościem